Algemene voorwaarden Haagstate Advocaten N.V.

Artikel 1: Haagstate Advocaten N.V.

1.1 Haagstate Advocaten N.V. is een naamloze vennootschap, opgericht naar Nederlands recht, met als doel het beoefenen van de advocatuur. Haagstate Advocaten N.V. voert als handelsnaam “Haagstate Advocaten” en wordt hierna als zodanig aangeduid. Op verzoek wordt een lijst toegezonden van de (rechts)personen die al dan niet direct zeggenschap uitoefenen in Haagstate Advocaten N.V. (hierna ook wel genoemd “Partners”).

1.2 De bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Haagstate Advocaten, maar ook ten behoeve van alle Partners respectievelijk alle andere personen die bij Haagstate Advocaten werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door Haagstate Advocaten van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Haagstate Advocaten aansprakelijk zou kunnen zijn.

Artikel 2: DE OVEREENKOMST

2.1 Een opdracht komt tot stand met Haagstate Advocaten als zodanig. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten.

2.2 Het staat Haagstate Advocaten vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de bij haar werkzame personen uit te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

Artikel 3: AANSPRAKELIJKHEID

3.1 Indien de uitvoering van een opdracht door Haagstate Advocaten leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Haagstate Advocaten wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Haagstate Advocaten komt.

3.2 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in totaal door Haagstate Advocaten in rekening gebrachte honorarium ter zake de betreffende opdracht, met een maximum van € 25.000 (excl. BTW).

3.3 Aanspraken in verband met eventuele aansprakelijkheid dienen schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk binnen 12 maanden na afloop van de behandeling van de desbetreffende opdracht worden ingediend.

3.4 Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.

3.5 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 4: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

4.1 Indien de opdrachtgever een derde van de inhoud van de door Haagstate Advocaten ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de opdrachtgever die derde op de toepasselijkheid en inhoud van deze Algemene Voorwaarden te wijzen en dient ervoor te zorgen dat deze Algemene Voorwaarden ook door die derde worden aanvaard.

4.2 De opdrachtgever vrijwaart Haagstate Advocaten, haar Partners, andere bij Haagstate Advocaten werkzame personen en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Haagstate Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door een door Haagstate Advocaten dan wel haar Partners en/of andere bij Haagstate Advocaten werkzame personen (en haar hulppersonen) ten onrechte gedane melding in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Haagstate Advocaten.

4.3 Betaling van declaraties van Haagstate Advocaten dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. De enkele overschrijding van de in de voorgaande volzin opgenomen betalingstermijn leidt tot verzuim aan de zijde van de opdrachtgever zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. In een dergelijk geval is de opdrachtgever de wettelijke rente ex art. 6:119 a Burgerlijk Wetboek verschuldigd, alsmede alle door Haagstate Advocaten gemaakte kosten, waaronder begrepen de kosten op de voet van artikel 6:96 lid 2 Burgerlijk Wetboek. Indien de opdrachtgever daarmee ondubbelzinnig instemt, is Haagstate Advocaten bevoegd om gelden die zich bevinden onder haar Stichting Derdengelden en in rechte toekomen aan de opdrachtgever, aan te wenden voor betaling van één of meer declaraties van Haagstate Advocaten, mits Haagstate Advocaten dit jegens de opdrachtgever onverwijld schriftelijk vastlegt met verwijzing naar de betreffende declaratie(s) en het verschuldigde bedrag. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties komen voor rekening van de opdrachtgever en worden vastgesteld conform Rapport Voorwerk II.

Artikel 5: INSCHAKELING VAN DERDEN

5.1 De keuze van de door de Haagstate Advocaten mogelijk in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Haagstate Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Haagstate Advocaten.

5.2 Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat Haagstate Advocaten ervan uit en bevestigt zij zonodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 6: TARIEVEN

6.1 Haagstate Advocaten heeft het recht het door haar gehanteerde basis uurtarief en de door haar gehanteerde kostenvergoedingen te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10% ineens, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen Haagstate Advocaten enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het uurtarief en/of de betreffende kostenvergoeding.

Artikel 7: DIVERSE ONDERWERPEN

7.1 Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Haagstate Advocaten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage. Niettemin heeft Haagstate Advocaten het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever voor te leggen.

7.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse taal en in verschillende andere talen gesteld; de Nederlandse tekst is bij enig geschil over inhoud of strekking van de Algemene Voorwaarden bindend..